موریانه ها وخسارات ناشی از آنها

موریانههاحشراتیاجتماعیهستندو عمدتا" درمناطقگرمسیریونیمه گرمسیریجهانانتشاریافتهاندواندازهآنها کوچکتامتوسطاست .موریانههاازنظر شکلشناسیوبیولوژیبامورچهها اختلافاتقابلتوجهیدارند .ازبارزترینانها اینکهموریانههابدنینرمومعمولاروشن (سفیدیاشیری) دارندولیبدنمورچههابهعلتسختیوضخامتکوتیکولتیرهتراست . موریانههاازطریقالوار،صندوقهایچوبی،جعبههایاجناستجاری،کالاهای ساختهشدهاینظیرمبلمان،کاهوپوشال،لایبسته هایتجارتیکشتیوالوارهایقایقهایکوچکانتقال مییابند . اکثرگونههاییکهدارایتواناییجابجایی هستندموریانههایچوبخشکخانواده

Kalotermitida بودهورطوبتنسبتا" کمیرا نیازدارند.

موریانههایخانوادهRhinotermitidae  موریانههایچوبمرطوبهستندکهمعمولا"ازطریقخاکگلدان،الوارهاییکهدرتماسبازمینقراردارندوالوارهایالودهایکهداخلکشتیویادرمحیطمرطوبجایدارند،رطوبت موردنیازخودراتامیننمودهوامکانانتقالدارند . ایرانعلیرغمقرارداشتندرمحیطخشکدارایاقلیم

/ 1 نظر / 156 بازدید
مریم

سلام خسته نباشید مطلبتان عالی بود لطفا منبع مطلب را نیز ذکر کنید . اگر ممکن است منبع را برایم بفرستید با تشکر