# موریانه

موریانه ها وخسارات ناشی از آنها

موریانههاحشراتیاجتماعیهستندو عمدتا" درمناطقگرمسیریونیمه گرمسیریجهانانتشاریافتهاندواندازهآنها کوچکتامتوسطاست .موریانههاازنظر شکلشناسیوبیولوژیبامورچهها اختلافاتقابلتوجهیدارند .ازبارزترینانها اینکهموریانههابدنینرمومعمولاروشن (سفیدیاشیری) دارندولیبدنمورچههابهعلتسختیوضخامتکوتیکولتیرهتراست . موریانههاازطریقالوار،صندوقهایچوبی،جعبههایاجناستجاری،کالاهای ساختهشدهاینظیرمبلمان،کاهوپوشال،لایبسته هایتجارتیکشتیوالوارهایقایقهایکوچکانتقال مییابند . اکثرگونههاییکهدارایتواناییجابجایی هستندموریانههایچوبخشکخانواده Kalotermitida ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 155 بازدید