سوسری ها و اهمیت بهداشتی و پزشکی آنها

 

   سوسریها،نمونهموفقوقدیمیازحشراتهستندکهاززمانمافوقدوره

کربونیفررویکرهزمینزندگیمیکردند .انهادرکلیهاماکنانسانیازجملهمنازل

،رستورانها،هتلها،بیمارستانها،کشتیهاانبارهایموادغذاییدیدهمیشوند.

معمولااینحشراتدرمناطقگرمومرطوبفعالیتبیشتریازخودنشانمیدهند .

سوسریهاهمهچیزخوارهستندواکثرافعالیتشبانه داشته ( nocturnal)

ولیدرجاهاییکهرعایتبهداشتکمترمیشودوجمعیتبیشتریازانهازندگی

می کنند، درروزنیزدیدهمی شود .سوسریهادارایانواعمختلفیهستندکهازبین

انهامی توان سوسریآلمانیو امریکاییراکهدارایاهمیتبیشتریهستندرانامبرد.

اهمیتپزشکیوبهداشتی :

سوسریهابهدلیلهمهچیزخواربودنونیزتغذیهازمدفوعوغذایسالمانسانها،قدرت

پراکنشانواع میکروبهایبیماریزارادارند . اینرفتارانهاراقادربهانتقالمکانیکیعوامل

بیماریزاازیکمحلبهمحل دیگرمی سازد.

   تحقیقاتانجامشدهدرنقاطمختلفدنیانشانمیدهدکهسوسریهاقادربهانتقال

ویروسها،باکتریها،پروتوزوئرهاوبرخیازقارچهایبیماریزامیباشند . بعلاوهسوسریها

قادربهحملتخمکرم هایانگلونیزتشدیدبیماریهایآلرژیک،خارشوالتهابپوستمیباشند.

سوسریهاازجملهآفاتمهمیهستندکه سببپخشآلودگیوتضیعموادغذاییمیشوند .

آنهامعمولا" بخشهاییازغذایخوردهشدهخودرابرمی گردانندوهمچنینترشحاتتهوعانگیزی

/ 0 نظر / 91 بازدید