وظایف شرکت های اراده دهنده خدمات مبارزه با ناقلین

 

1.اجرای کلیه برنامه های ذکر شده در این آئین نامه اعم از سم پاشی ، طعمه گذار ی و تجهیزات مورد نیاز برای آن به عهده شرکت های ارائه کننده خدمات سمپاشی و مبارزه با آفات دارای مجوز از وزارت بهداشت باشد .

2.شرکت های ارائه کننده خدمات سمپاشی و مبارزه با آفات و جوندگان بایستی در تمام طول انجام فعالیت ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را در همه موارد رعایت نمایند.

3.شرکت های متقاضی انجام برنامه های کنترل آفات و ناقلین بایستی حداقل دارای شرایط اولیه زیر جهت انجام عملیات کنترل آفات و جوندگان باشند.

-  دارای مجوز سمپاشی در اماکن مسکونی و عمومی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند.

-  دارای وسایل لازم جهت انجام عملیات به صلاحدید کارشناس بهداشت باشند. در صورت عدم وجود تجهیزات لازم بایستی نسبت به تهیه آنها اقدام گردد.

-دارای نیروی کار آموزش دیده و بیمه شده به تعداد کافی جهت انجام برنامه های کنترلی باشند.

-دوره زمانی فعالیت آنها بایستی در محدوده زمانی اعتبار مجوز رسمی آنها از وزارت بهداشت باشد.

-مواد شیمیایی و سموم مورد استفاده بایستی دارای شرایطی باشند که حسب مورد توسط کمیته مبارزه با ناقلین منطقه مشخص می گردد.

4.نظارت بر انجام فعالیتهای کنترل ناقلین و جوندگان ، و ارائه نظر کارشناسی ، بر عهده کارشناس بهداشت منطقه بوده و شرکت ها و افراد دست اندر کار امر مبارزه با ناقلین و جوندگان ملزم به رعایت نقطه نظرات ارائه شده می باشند.

5.عملیات کنترلی علیه جوندگان صرفاً محدود به طعمه گذاری نبوده و شامل تمام مراحل شناسایی کلنی های فعال ، طعمه گذاری ، پایش طعمه ها و طعمه گذاری مجدد ، مسدود کردن کلنی های غیر فعال ، جمع آوری و معدوم سازی لاشه ها می باشد و شرکت های ارائه کننده خدمات سمپاشی و مبارزه با آفات و جوندگان ، بایستی جهت انجام تمام موارد فوق و سایر موارد ضروری مرتبط با صلاحدید بهداشت منطقه برنامه ریزی  و موارد فوق را انجام دهد .

 

/ 0 نظر / 33 بازدید