شرکت نیک اندیشان فردا

این وبلاگ به مسائل مربوط به حشرات و جوندگان و راههای شناسایی و کنترل آنها خواهد پرداخت

شعار امسال 2014روز جهانی بهداشت: "موجودات کوچک، تهدید بزرگ (Small creature

شعار  امسال 2014روز جهانی بهداشت: "موجودات کوچک، تهدید بزرگ (Small creatures, big threat ) " منبع اصلی: سایت سازمان بهداشت جهانی مترجم: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 159 بازدید

موریانه ها وخسارات ناشی از آنها

موریانههاحشراتیاجتماعیهستندو عمدتا" درمناطقگرمسیریونیمه گرمسیریجهانانتشاریافتهاندواندازهآنها کوچکتامتوسطاست .موریانههاازنظر شکلشناسیوبیولوژیبامورچهها اختلافاتقابلتوجهیدارند .ازبارزترینانها اینکهموریانههابدنینرمومعمولاروشن (سفیدیاشیری) دارندولیبدنمورچههابهعلتسختیوضخامتکوتیکولتیرهتراست . موریانههاازطریقالوار،صندوقهایچوبی،جعبههایاجناستجاری،کالاهای ساختهشدهاینظیرمبلمان،کاهوپوشال،لایبسته هایتجارتیکشتیوالوارهایقایقهایکوچکانتقال مییابند . اکثرگونههاییکهدارایتواناییجابجایی هستندموریانههایچوبخشکخانواده Kalotermitida ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 243 بازدید

لیست اسلاید های قارچ شناسی پزشکی آماده فروش

1.                  Acremonium 2.                  Allcheria boydii 3.                  Alternaria 4.                  Ascocarp 5.                  Aspergillosis 6.                  Aspergillus amestelodumi 7.                  Aspergillus flavus 8.                  Aspergillus fumigatus 9.                  Aspergillus niger 10.              Aspergillus ochraceous 11.              Aspergillus terrreus 12.              Aspergilus ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 244 بازدید
مرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 90
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
28 پست
سموم
2 پست
سرطان
1 پست
سونامی
1 پست
بیماری
3 پست
ویروس
1 پست
ابولا
1 پست
تختخواب
1 پست
ساس
3 پست
حشرات
3 پست
سمپاشی
1 پست
جوندگان
5 پست
12 پست
موریانه
1 پست
قارچ
2 پست
پزشکی
1 پست
داروسازی
1 پست
پیشگیری
1 پست
سوسک
2 پست
سالک
1 پست
آنوفل
1 پست
مایت
1 پست
درمان
1 پست
عقرب
1 پست
گزش
1 پست
عنکبوت
1 پست
دراکولا
1 پست
درماتیت
1 پست
تاول_زا
1 پست
مگس
1 پست
میاز
1 پست
صدا
1 پست
روشنایی
1 پست
موش
1 پست
ناقلین
1 پست
سوسری
1 پست
آفت_کش_ها
1 پست